Preskoči na vsebino
Komunala Šentilj d.o.o. Komunala Šentilj d.o.o. Meni
UNUSED

Za uporabnike

Občinski svet Občine Šentilj je na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12109/12 , 76/1778/19 in 44/22-ZVO-2), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (MUV, št.5/22), 17. člena Statuta občine Šentilj (MUV, št.3/21) in Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Šentilj za leto 2023 na svoji 4. redni seji, dne 26. aprila 2023 sprejel nov cenik, ki stopi v veljavo s 1. 5. 2023. Med drugim se spremeni tudi način obračunavanja črpanja blata in odvoz ter obdelava blata, in sicer:

"Obveščamo vas, da je cena črpanja blata in odvoz ter obdelava blata s 1. 5. 2023 že zajeta v mesečnem obračunu na podlagi porabljene pitne vode. Mesečni obračun vezan na črpanje blata, odvoz blata in obdelavo blata se vrši skladno s Sklepom o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb  odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Šentilj (MUV št. 11/2023). Cena črpanja in odvoza je tako prikazana in zaračunana pri mesečnem obračunu v višini 0,29 €/m3 za oz. na kubik porabljene pitne vode.

Skladno z mesečnim plačilom obveznosti imate kot lastnik in upravljalec možnost koristiti odvoz oblata – iz obstoječih pretočnih greznic in malih čistilnih naprav ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic 1 x na tri leta na račun izvedenih plačil na podlagi porabljene pitne vode. Osnova za izvedbo črpanja je izvedbeni plan za tekoče leto.

Obračun in izvajanje črpanja bo izvajalec izvajal skladno z mnenjem računskega sodišča številka: 330-8/2014/8 z dne 15. 7. 2014.

Storitev prevzema in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav se v skladu z določbo tretjega odstavka 21. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) zaračunava mesečno glede na količino dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo."