Preskoči na vsebino
Komunala Šentilj d.o.o. Komunala Šentilj d.o.o. Meni
UNUSED

Priklop na javno kanalizacijo

Postopek priključitve

Za vsak nov priključek je potrebno soglasje upravljavca kanalizacijskega omrežja, ki se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

  1. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja mora investitor za objekt pridobiti projektne pogoje oziroma mnenje (JP KOŠ d.o.o.). Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se mora pridobiti Soglasje za priključitev, ki ga izda Občina Šentilj (Vloga za soglasje k priključitvi). Z vlogo za priklop na kanalizacijsko omrežje investitor zaprosi za priklop objekta na javno kanalizacijsko omrežje.
  2. V primeru, ko gre za priklop obstoječega objekta, s strani Občine prejmete odločbo o odmeri komunalnega prispevka, na osnovi katerega se izda Soglasje za priključitev (Vloga za soglasje k priključitvi), po pridobitvi soglasja pa je za izvedbo priključka treba oddati še Vlogo za priklop na kanalizacijsko omrežje.

Vsak kanalizacijski priključek je pregledan s strani upravljavca kanalizacijskega omrežja. Ob pregledu izvedbe priključka kanalizacije na javni kanal opozorimo uporabnika na napake in nepravilnosti izvedbe, tako na priključku kot tudi na delu interne kanalizacije. Na priključku je odprava napak obvezna, na interni kanalizaciji pa priporočena, da se uporabniki izognejo težavam v prihodnjih letih.

Kot upravljavci javnega kanalizacijskega omrežja v občini Šentilj izdamo pogoje za priključitev na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, če uporabnik vloži vlogo z veljavno tehnično dokumentacijo. Priključitev objekta dovolimo, ko uporabnik izpolni vse projektne pogoje, poravna vse obveznosti in predloži ustrezno pisno dokumentacijo.

Novozgrajena kanalizacija

Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo (MKČN), se mora priključiti na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev po prejemu obvestila, da je možna priključitev nanjo. V roku 30 dni od priključitve na kanalizacijsko omrežje se greznica ali MKČN odstrani ali očisti in zasuje oziroma preuredi v druge namene, obvezno pod nadzorom upravljavca kanalizacijskega omrežja.

Pravilna priključitev na kanalizacijo

Odpadna voda iz kleti oziroma iz vseh prostorov, ki ležijo pod nivojem terena, mora biti iz objekta speljana ločeno od odpadne vode iz prostorov, ki ležijo nad nivojem terena. (Merodajna je niveleta pokrova prvega revizijskega jaška na javnem kanalu dolvodno od mesta priključitve.) Odpadna voda iz kleti se praviloma prečrpava v kanalizacijo, ki odvaja odpadne vode nadzemnega dela objekta v javni kanal. Izjemoma, na posebno željo lastnika objekta in zadostni globini javnega kanala, v katerega se interna kanalizacija objekta priključuje (teme javnega kanala mora biti vsaj 80 cm pod koto kleti), se namesto črpališča kletni odtok zaščiti s protipovratno loputo. Vsaka taka izvedba zahteva ogled stanja na terenu, kontrolo iztoka padavinskih vod, določitev dostopnega mesta za vgradnjo lopute, strokovno vgradnjo ter podpisano izjavo, s katero lastnik objekta izjavlja, da v primeru vdora odpadne vode iz kanalizacije v klet nosi stroške sanacije sam. Izjavo je treba priložiti vlogi za izdajo soglasja za priključitev na kanalizacijski sistem oziroma jo dostaviti naknadno ob vgradnji lopute. 

Odgovornost upravljavca in uporabnika

Kot upravljavci javne kanalizacije smo odgovorni za vzdrževanje javne kanalizacije in kanalizacijskega priključka na območju javnih površin.

Za stanje in vzdrževanje interne kanalizacije (cevovodi, objekti in naprave na parceli oziroma v objektu uporabnika za priključnim revizijskim jaškom) in priključka na javno kanalizacijo do javnih površin, je odgovoren lastnik objekta, vendar mora upravljavcu dovoliti pregled kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije, ki poteka izven objekta. Zunanja interna kanalizacija mora biti urejena skladno s soglasjem in navodili upravljavca. Lastnik zemljišča oziroma objekta mora za opravljanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji dovoliti dostop in izvedbo del upravljavcu. 

Čiščenje hišnih priključkov in interne kanalizacije

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) in Odloki o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Šentilj, je kanalizacijski priključek cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do prvega revizijskega jaška na parceli uporabnika, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.

Skladno s tem je čiščenje in ostalo vzdrževanje priključka strošek lastnika oz. lastnikov objekta. V primeru zamašitve hišnega priključka ali odtokov v objektu lastnik pokliče izvajalca storitve po lastni izbiri.

Datoteke:

Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije

Vloga za izdajo projektnih pogojev

Vloga za izdajo mnenja

Vloga za priklop na kanalizacijsko omrežje

Izjava za vgradnjo protipovratne lopute