Preskoči na vsebino
Komunala Šentilj d.o.o. Komunala Šentilj d.o.o. Meni
UNUSED

Okoljska dajatev za obremenjevanje vode

Okoljsko dajatev za zavezanca za komunalno odpadno vodo skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda  izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe, ki je na območju nastajanja komunalne odpadne vode določen za izvajanje obveznih storitev odvajanja komunalne odpadne vode in prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ali blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Mura-Sladki Vrh Mura-Sladki Vrh

Plačila okoljske dajatve so oproščeni kmetje za odpadno vodo, ki se uporablja in nastaja v kmetijstvu.

Za oprostitev plačila mora uporabnik posredovati pisno vlogo za oprostitev plačila okoljske dajatve (najdete jo na dnu strani), kateri mora biti priložena naslednja dokumentacija:

  • izračun letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil na kmetijska zemljišča v uporabi, na ravni kmetijskega gospodarstva (potrdilo izda lokalna Kmetijska svetovalna služba pri KGZS – Zavod MB),
  • potrdilo o skupnem gospodinjstvu (potrdilo izda Upravna enota).

Vloga se vloži na naslov Javnega podjetja Komunala Šentilj, d. o. o. in se kot popolna šteje takrat, kadar naslovnik posreduje vso zgoraj navedeno dokumentacijo.

Komunala Šentilj d. o. o. na podlagi popolne vloge izda Odločbo o oprostitvi v roku 15 dni, in sicer od datuma vloge do konca triletnega obdobja. Vlogo je potrebno po preteku treh let obnoviti.

V kolikor isti vlagatelj vloži vlogo za naslednje triletno obdobje za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in je že prejel odobreno Odločbo o oprostitvi za tekoče obdobje, je za dosego pogoja popolne vloge dolžan priložiti ponovno vsa zahtevana dokazila ali pa podati izjavo, da podatki ostajajo enaki.

Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zaradi odvajanja odpadnih voda