Preskoči na vsebino
Komunala Šentilj d.o.o. Komunala Šentilj d.o.o. Meni
UNUSED

Odvajanje odpadnih voda

Področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v veliki meri ureja Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 88/20118/2012108/2013) in Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Okoljska dajatev se obračuna skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/1298/15 in 44/22 – ZVO-2). Sam prihodek okoljske dajatve je v skladu z Zakonom o financiranju občin namenski prihodek občine.

Ceno okoljske dajatve je nazadnje določila vlada RS v Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12) in znaša 26,4125 EUR po enoti obremenitve. Preračunano na en kubični meter odvedene odpadne vode znaša:

- 0,52825 EUR/m3 v primeru obstoječe pretočne greznice z iztokom v javno kanalizacijo brez ali z nedelujočo čistilno napravo;

- 0,052825 EUR/m3 v primeru delujoče male čistilne naprave ali z iztokom v javno kanalizacijo, zaključeno s čistilno napravo.

Veljavni cenik je Občinski svet Občine Šentilj sprejel na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 , 76/17, 78/19 in 44/22-ZVO-2), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (MUV, št.5/22), 17. člena Statuta občine Šentilj (MUV, št.3/21) in Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Šentilj za leto 2023 na svoji 4. redni seji, dne 26. aprila 2023.

Podjetje upravlja s kanalizacijo na celotnem področju občine Šentilj.

V prostoru delovanja podjetja so zgrajene čistilne naprave Šentilj-meja, Šentilj-jug, Ceršak, Selnica ob Muri in Zgornja Velka na katerih se čistijo komunalne in padavinske odpadne vode, ter čistilna naprava Sladki Vrh, ki je v upravljanju podjetja Paloma, d.d., ki poleg prej navedenega čisti tudi industrijske odpadne vode. Na območjih, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, izvajamo redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter odvoz blata.

Sanitarna odpadna voda

Javno kanalizacijo redno periodično čistimo (približno na 5 let oziroma po potrebi), zato da bi bilo v njej čim manj usedlin ter da čim hitreje odkrijemo morebitne spremembe in poškodbe ter s tem tudi zmanjšujemo letno število intervencij.

Blato iz greznic smo kot izvajalci javne službe dolžni uporabniku izprazniti najmanj enkrat na tri leta, skladno s programom praznjenja v občini. Uporabniki so o praznjenju obveščeni s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred izvajanjem praznjenja. 

Padavinska odpadna voda

 Lastnikom obstoječih objektov priporočamo, da si za strešne odpadne vode uredijo ponikovalnice, saj odvajanje padavinskih voda v kanalizacijsko omrežje moti tako delovanje čistilne naprave, kot tudi na iztokih iz razbremenilnikov prekomerno onesnažuje površinske odvodnike. S tem ukrepom bi bistveno zmanjšali dotok meteornih vod v kanalizacijo, kar pomeni zmanjšanje stroškov kanalščine, hkrati pa tudi vračanje padavinske vode zemlji in rastlinam. 

Novi uporabniki pa so z odlokom dolžni zgraditi lastno ustrezno dimenzionirano ponikovalnico, kjer teren ponikanje dopušča. Če teren ponikanja ne dopušča, je potrebno za nova zazidljiva območja predvideti izgradnjo ločene kanalizacije in skladno z vodnogospodarskimi pogoji urejenim izpustom meteornih voda v površinski odvodnik.